Skrota bilen

Skrota bilen

Ämnet, skrota bilen eller inte, tycks alltid vara aktuellt för diskussioner, beräkningar eller allmänna bedömningar. Det beror naturligtvis på att den gamla bilen, som gränsar till att vara uttjänt spelar en stor negativ roll i vår miljö. I mångdubbel bemärkelse till och med. Miljöproblemen i samband med uttjänta bilar, som i praktiken är likvärdiga med skrotbilar har stötts och blötts i tusentals ord och försök till handlingar utan att tillräcklig bättring gjorts inom området.

  1. Den omoderna bilens motor, som utgör den största luftmiljöpåverkande faktorn, har en betydligt lägre utnyttjandegrad än en nyare. Därför har den ett mycket högre utsläpp av bland annat koldioxid. Detta gasutsläpp räknas i gram per kilometer och är enligt krav ställda mot svenska producenter till max utsläpp av 130 gram per kilometer.

2  Den gamla bilen tycks också ofta bli avställd under en längre tidsperiod. Miljörisker med skrotbilar, som inte omhändertas och skötes på ett korrekt sätt. Har beskrivits och varnats för i åratal inte minst från myndigheter som Miljödepartementet och Naturvårdsverket.

Ämnet, skrota bilen eller inte, tycks alltid vara aktuellt för diskussioner, beräkningar eller allmänna bedömningar.
Ämnet, skrota bilen Göteborg eller inte, tycks alltid vara aktuellt för diskussioner, beräkningar eller allmänna bedömningar.

Stimulera med skrotpremier när man skrotar sin bil

Med stor säkerhet kommer hårdare krav och regler för preciserad säkerhet att ges ut från en rad olika myndigheter. Kraven blir utformade så att överträdare kommer att lagföras på något effektivt sätt. Det har gjorts mycket de senaste decennierna för att förbättra luftmiljön, som orsakas av biltrafiken, samt stimulera bilskrotning för uttjänta fordon. Ersättning för bilen när den lämnas till skrot är förmodligen den mest verkningsfulla metoden.

LÄS MER: Ökade krav på återvinning när man skrotar bilen

Effekten av utsläppskravet, av max 130 gram per kilometer, som skall gälla från och med 2015. Har blivit att producenterna lyckats nå ett genomsnittligt värde av 127 grams utsläpp  av koldioxid per kilometer under år 2014.  Allt tyder på att kravet uppfylles och att ett allt bättre resultat kommer att nås med kontinuerliga och tekniska insatser. För att stimulera utökning av att skrota bilen infördes under en tid skrotningspremiefrån bilskrot Göteborg till ägaren. Detta gav omedelbart ett bra resultat men stoppades snart, troligtvis beroende på en alltmer galopperande kostnad för staten.

LÄS MER: Upprinnelsen till dieselskandalen är miljöorganisation EPD

Men just kostnaden kommer att bli den avgörande faktorn om och när ägaren till skrotbilen  beslutar att den skall lämnas till en bilskrot. Kostnaderna, som vid skrotbilspremier förr drabbade staten, blir bilägarnas i framtiden. Dessa kan dock vid följande av regler och förordningar räkna med fortsatt gratis bilskrotning.  

Fordonsskatt är en kostnad som alltmer påverkar ett beslut om nybilsköp med skrotning som följd av den gamla bilen. I och med att graden gram utsläpp koldioxid per kilometer lägges till grund för bilskatten, blir besparingen av skatten betydande. Det på producenterna ställda kravet att återvinning och återanvändningen av en skrotbil minst skall vara 95 % av vikten från år 2015 betyder att besparingar som göres här på något sätt även kommer bilskrotning till godo. Förutom fri bärgning kan troligtvis en viss ersättning utgå vid skrotning av bilen.  Även inom detta område visar producenterna ett positivt resultat. Krav att återanvända minst 85 % fram till 2015 uppfylldes med stor marginal. Och här pågår effektiva insatser allt från biltillverkning av nybilar till fragmentering av skrotbilar. 

LÄS MER: Bärgare i Göteborg som hämtar skrotbilar gratis

Miljöproblemen kopplade till utsläpp betraktas i första hand vara ett tätortsproblem medan problematiken med dumpade uttjänta skrotbilen mest drabbar gles- och landsbygderna. Och orsakerna till det senare är också mycket omskrivet. Storleken kostnader/bidrag gäller vid de flesta besluten om bilskrotning och dess alternativ.  En noggrant uppställd kalkyl beträffande byte av bil kan visa en klar vinst vid byte. Förutom nämnd kommande förändring av bilskatt och förbättringar vid skrotning blir den minskade bränsleförbrukningen en positiv inverkan i kalkylen.

LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar bilen

Den moderna effektiva motorn ger betydande energibesparing tillsammans med lågt utsläpp, som direkt avgör storleken av bil –skatten som schablonmässigt kan beräknas. Producenternas information, som i vissa delar kan förbättras, är dock en positiv faktor i kalkylen. Kopplingen mellan en uttjänt bil och en nybil borde vara klarare än den är idag. Konsekvenserna av en stående eller dumpad skrotbil är inte alltid klart definierade. Det kan vara svårt att överblicka och kostnadsberäkna inte vidtagna åtgärder. Det gäller även för andra områden där olika miljöaspekter ingår. Producenterna kan skrota bilen och gör naturligtvis en del för att sprida information. Därmed förbättra den allmänna kunskapen om bilskrotningens betydelse även om mycket kan förbättras.

LÄS MER: Transport och bogsering av bilar

Myndigheter, till stor del bundna av EU-direktiv, uttrycker många synpunkter skriftligt i olika sammanhang om hur oacceptabelt och omdömeslöst många bilägare handskas med sina  uttjänta fordon. Men tycks stanna vid detta då det gäller att verkligen sätta in kraftåtgärder för att lösa skrotbilens miljöproblematik.

LÄS MER: Bärgning av personbilar i Göteborg

Återförsäljarna, som ingår i producentledet, är de som närmast kommer i daglig kontakt med ägarna till kommande uttjänta fordon. De borde ha en mer strukturerad och aggressiv roll med information till allmänheten. Idag är många engagerade i miljöproblematiken, som gränsar till ett dilemma, där många förväntar sig att någon annan agerar kraftfullt i bättre lösning av skrotbilens skadliga miljöverkan på många områden. Troligtvis skulle en samordnad aktion från flera parter för att skrota bilen. Besök skrotabil.com, som är ett företag som hjälper dig med skrotbilen.  Allt mellan översta myndigheten till fragmenteringsindustrin. Deltaga för att definitivt sätta direktiv för skrotbilslösningen för gott. Allt tyder på att problematiken i grund är större än förmodad och kräver en mer målinriktad lösning.