Motorfordon miljöbovar

Motorfordon pekas ut som verkliga miljöbovar, i synnerhet bilen. både under drift och senare som dumpade bilvrak, i naturen eller på alla tänkbara förbjudna ställen. Det stora debattämnet har varit koldioxidhalten i bilavgaserna. Och den bidrar till växthuseffekten som sakta men säkert höjer genomsnittstemperaturen med kända klimatförändringar som följd. Bilismen står ju för en tredjedel av problemet, så de oändliga diskussionerna har väl inte varit bortkastade.

Dieselbilars tid som miljöbil är passerad

Men bilens miljöpåverkan har isolerats till att endast bero på koldioxiden, som är ofarlig att inandas. Dieselbilarna visade en mycket låg halt av gasen vid certifiering och höjdes till skyarna som det i särklass bästa miljöfordonet. För att understryka detta tilldelades köparna bonus som lockmedel att skaffa sådana bilar. Och så hade det kanske förblivit om inte några klantiga certifieringsbedrägerier hade upptäcks i USA. Nu gällde det uppmätning av höga halter av kväveoxider och framförallt cancerframbringande sotpartiklar. Ett globalt larm slogs och den upphöjda miljöbilen förvandlades över en natt till ett lämpligt soptippsobjekt. Alla bonus togs bort och förvandlades till en skyhöga årliga bilskatter.

Inför skrotningspremier när man skrotar bilen

För den stora allmänheten är det fordonsvraken, som är dumpade av några fiender till miljö och klimat, det mest iögonfallande problemet. Efter statens slopande av skrotningspremie för uttjänta bilar har dumpningar ökat kontinuerligt. Det överges bilar av personer, som inte finner något billigare sätt, och att det krävs inte speciellt stora åtgärder för att göra bilen anonym. Att spåra och lagföra dessa personer är därför omöjligt. Utöver den märkbara miljöpåverkan tänker dessa individer antagligen inte på den många gånger mer kostnadskrävande effekten av osanerade vätskor, diesel ,bromsolja och liknande. Ansvaret för att dessa dumpade bilar tas om hand och saneras, före de verkliga miljöförstöringarna påbörjas genom diverse läckage, tycks vara oklart.

Skrota bilen innan den blir en miljöbov

En skrotbil utgör inget problem om den tas omhand på en bilskrot i rätt tid. Om de däremot blir stående (som bilden visar) kan det innebära stora risker för miljön. För eller senare kommer dessa bilar att rosta sönder och farliga ämnen kommer att läcka ut i naturen.

LÄS MER: Vad händer med bilen efter krock

Samtidigt som ansvarsfrågan kastas runt mellan olika organisationer pågår antalet dumpade bilar att växa och med det också miljöförstöringen. Det verkar vara mer glamoröst att arbeta med globala koldioxidproblem än de mer alldagliga regionala..Ökningen av dumpade uttjänta bilar i naturen kan direkt kopplas till utgiften eller som i detta fall med avsaknad av skrotningspremie. För att råda bot med nuvarande förfarande måste bilägaren erhålla en visst summa pengar vid laglig skrotning. Idag är inte återinförande av skrotpremie aktuellt. Därför är det nödvändigt att andra åtgärder vidtages, som garanterar ägaren kompensation. Ett exempel är att kontakta skrotabil.com som ger ersättning för uttjänta bilar. Det sker även vid hämtning av skrotbilar.

Vad händer med bilen efter krock?

En bilförare, som blivit inblandad i en olycka, är sällan beredd på att något sådant skall hända honom eller henne. Oberoende på om det varit en avåkning eller ren kollision, blir följderna oftast plåtskador. Om turen är medföljare inträffar inga fysiska personskador. Men den traumatiska upplevelsen gör att oroskänslan, många gånger, försvårar för de inblandade att handla rationellt. Eftersom man sällan krockar, eller är inblandad i några olyckor, kan det vara besvärligt att veta hur man skall agera om det trots allt skulle ske. Först av allt måste man undersöka om det har inträffat någon personskada som kräver behandling. Om så är fallet kontaktas polis och ambulans genast genom SOS alarmnummer 112. När man konstaterat, att alla inblandade är oskadda, eller de som skadats har tagits om hand, ska man utbyta kontaktinformation med de andra förarna, som varit inblandade i olyckan.

Vad händer med en krockad bil? Bilen på bilden fick skrotas, eftersom den var ramsned blev den för dyr att laga. Tyvärr hade bilägaren bara trafikförsäkring och fick därför ingen ersättning, på grund av han anses vara vållande till krocken. I denna krock var det inga personskador som inträffade utan enbart materiella skador.

Kommer bilen att skrotas eller lagas

Dessutom kommer oron om vad som skall hända med fordonet. Först bör man ta kontakta det bolag som man har försäkringen hos, oberoende vilken försäkring fordonet har. Det krävs inga stora fel på bilen för än försäkringsbolaget dömer ut och lämnar fordonet till en auktoriserad bildemontering. Det här berör framförallt äldre och totalförstörda fordon. Om man bara har trafikförsäkring och bedöms ha föranlett smällen kommer ingen ersättning för bilen att betalas ut. Motparten kommer däremot att få betalning fullt ut.

Dåligt skydd om man bara har trafikförsäkring

När någon befinner sig i detta scenario, måste beslut fattas om eget fordonet. Sannolikt har bilen efter krocken bärgats till en märkesverkstad där den befinner sig i väntan på lagning eller skrotning. Transportkostnaden täcks inte heller av trafikförsäkringen utan den måste betalas från den egna bilbudgeten. För att undvika omotiverade utgifter tvingas man planera för bilens handhavande. Är man icke sakkunnig på fordon kan det vara tufft att bedöma kostnaderna för nödvändiga reparationer. En rekommendation är att vända sig till en bilmekaniker, som jobbar på en mindre verkstad, för att få ett så tillfredsställande erbjudande som möjligt.

Välj rätt bilverkstad och tjäna tusenlappar

Auktoriserade verkstäder är upp till 4 gånger så dyra jämfört med mindre fristående bilverkstäder. Sakkunskapen kan även vara bättre, därför att dessa bilmekaniker jobbar med otaliga typer av bilar. Hör med kompisarna om de vet någon som fixar med bilar, och som äger en mindre bilverkstad. Det kan spara tusenlappar. Under tiden, som man inväntar lämpliga kontakter, tar man reda på hur mycket det kostar att införskaffa en motsvarande bil ( fordonet innan krocken) på exempelvis blocket.se. Om prisförslaget i offerten överskrider kostnaden att förvärva ett likvärdigt fordon finns all anledning att kassera den smällda bilen snarast. Antingen kontaktas ett av bilproducenternas angivna mottagningsställe eller ett auktoriserat skrotföretag, för att få fordonet återvunnet samt avregistrerat hos Transportstyrelsen.

Tjäna pengar även om bilen måste skrotas

Observera att det även här finns tusentals kronor att tjäna, om och när skrotbilen lämnas in till utvald bilskrot. Bilvraken har genom en effektiv materialåtervinning blivit värdefulla för många bilskrotar. Det råder rena huggsexan i tävlan att skrota bilen just nu. Så kolla exempelvis med www.skrotabil.com och utnyttja den positiva trenden, som öppnats för bilägarna.

LÄS MER: Allt mer övergivna skrotbilar i naturen

Övergivna bilar i naturen

Konsekvensen av dumpade skrotbilar i naturen har nötts och blötts i ett otal artiklar. Ändå finns det fortfarande mängder av fordonsvrak inne i de djupa skogarna, utan att ha blivit borttransporterade. Idag har dumpningen ändrat karaktär. Tidigare fanns rädslan att bli upptäckt, vilket medförde att avhysningen utfördes osedd av bilägaren till ett dolt ställe. Men numera tycks det förhållandet vara borta. Under lång tid har inte miljöansvariga kunnat hålla bovarna stången. Nytillskottet av de uppställda bilvraken kan inte ens undgå ansvariga att se. Många markägare har ju skrotbilar stående lite överallt på sin fastighet. Åker man på en landsväg ett antal mil kan man se flera fastigheter, som har 15 – 30 st uttjänta bilar på gården. Efter kört mellan Uddevalla och Mellerud på riksväg 45 upptäckte jag 3 platser (fastigheter) som hade mer än 15 st skrotbilar på tomten. Har man så här många uttjänta uttjänta bilar på sin mark kan det bara vara fråga om en illegal bilskrot.

Övergivna bilar i naturen skall skrotas omgående.

Övergivna bilar i naturen bara växer och växer. Sakkunniga menar att det beror på avskaffandet av den statliga skrotningspremien år 2007. Efter ha gjort kollat med en del skrotar i Västra Götaland har jag svårt att hålla med. Flera betalar upp till 2000 kr för en skrotbil. Bilägaren får mer nu än någonsin förut.

Miljöbrott att ha uttjänta bilar på sin mark

Att kommuner inte agerar och ser till att dessa återgår till kretsloppet är häpnadsväckande. Det är därtill ett brott, som kan ådömas med vite eller fängelse. Att dumpa eller ställa upp sin bil strider mot lagstiftningen i miljöbalken, som tydligt beskriver bilägarens ansvar fram till skrotning och avregistrering. Uttjänta fordon innehåller kvicksilver och miljöfarliga vätskor, som breder ut sig i naturen, när skrotbilen bryts ned. Kvicksilver från ett uttjänt uttjänt fordon, cirka 5-10 gram, är till exempel nog för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Miljöklassade produkter, som motorbränsle, motoroljor och frostskyddsvätska, kan ödelägga vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller, som bly och kvicksilver, bryts ej ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Flera för naturen skadliga substanser är HA-oljor (HA=högaromatiska) i gummi och batterisyror.

Fordonsägaren ska se till att skrota bilen i Uddevalla på rätt sätt

Det är alltid bilägaren som är ansvarig att bärga bilen, om det icke går att bruka och står på en opassande plats. Om inte ägaren till fordonet är tillgänglig tar respektive kommunen hand om ärendet. På de statliga vägarna är det Trafikverket som är ansvarig. På allmän område som exempelvis gator, torg, parker och parkeringar som räknas till kommunen är det den som ansvarar för miljön. Fordon kan flytta med stöd av lagen bärgning av uttjänta bilar (LFF 1982:129), lagen om transport av bilar (FFF 1982:189) eller Miljöbalken. Ärendet kan ta lång tid beroende på om skrotbilen står på allmän eller privat mark, samt för att kontakter ska kunna tas med till exempel fordonsinnehavare, kronofogden och försäkringsbolag. Kommunen ansvarar för borttransport av uttjänta bilar på allmän mark, men kan även flytta uttjänta bilar från privat mark mot fastighetsägarens vilja. Vägverket ser till att bärgning av uttjänta bilar utefter de statliga vägarna, och anmälan görs då via Polisen. Men oberoende på vilken myndighet som utför borttransporten till bilskrot i Uddevalla kommer fakturan till bilägaren. Många kommuner har en prislista i sina hemsidor. Så den bilägaren, som inte följer lagar och förordningar kan själv räkna ihop summan av en mycket onödig utgift.

Partille Bilbärgning

Partille Bilbärgning hjälper till vid olycksfall, bensinstopp, punktering och dylika stopp kräver oftast snabb utryckning till platsen. Företaget är ett av landets 380 bärgningsföretag. Flertalet av dessa ombesörjer även biltransporter. Bärgningarna föregås av planerade eller oplanerade stopp för bilägaren. Detta innebär att en utsatt bilförare måste söka vidare om företaget är upptagen med annan räddning.

Kontaktuppgifter: Partille Bilbärgning, Hålldammsvägen 19, 433 43 Partille

 Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Partille Bilbärgning bistå.

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Partille Bilbärgning bistå.

Partille Bilbärgning hjälper dig

Det är känt att priserna varierar kraftigt mellan olika bärgningsföretag vid en utryckning. Ett oplanerat stopp är ofta orsaken. Vid tillfälle då inte trafikförsäkringen täcker kostnaden utgör detta ett problem för den utsatta bilägaren. Det finns inte tid att djupare undersöka eller förhöra sig om priser. Men det finns vissa bärgningsföretag som visar dessa på sina hemsidor. Även om en räddningsförsäkring finns är detta en mycket viktig information till kunden.

En försäkring föreskriver transport till närmaste verkstad. Det finns tillfällen då en konkurrenskraftig bärgare kostar mindre än självrisken. Och då kan bilägaren själv avgöra destinationen inom betalningszonen. Det är viktigt att alltid höra med Partille Bilbärgning om villkoren för en beskriven bärgning.

Äspered Bilbärgning AB

Äspered Bilbärgning AB hjälper till vid olycksfall, bensinstopp, punktering och dylika stopp kräver oftast snabb utryckning till platsen. Företaget är ett av landets 380 bärgningsföretag. Flertalet av dessa ombesörjer även biltransporter. Bärgningarna föregås av planerade eller oplanerade stopp för bilägaren. Detta innebär att en utsatt bilförare måste söka vidare om företaget är upptagen med annan räddning.

Kontaktuppgifter: Åspereds Bilbärgning AB, Äsperedsgat. 17, 425 57 Gunnilse 070-261 2978

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Äspered Bilbärgning AB bistå.

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Äspered Bilbärgning AB bistå.

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Äspered Bilbärgning AB bistå.

Äspered Bilbärgning AB hjälper dig

Det är känt att priserna varierar kraftigt mellan olika bärgningsföretag vid en utryckning. Ett oplanerat stopp är ofta orsaken. Vid tillfälle då inte trafikförsäkringen täcker kostnaden utgör detta ett problem för den utsatta bilägaren. Det finns inte tid att djupare undersöka eller förhöra sig om priser. Men det finns vissa bärgningsföretag som visar dessa på sina hemsidor. Även om en räddningsförsäkring finns är detta en mycket viktig information till kunden.

En försäkring föreskriver transport till närmaste verkstad. Det finns tillfällen då en konkurrenskraftig bärgare kostar mindre än självrisken. Och då kan bilägaren själv avgöra destinationen inom betalningszonen. Det är viktigt att alltid höra med Äspered Bilbärgning AB om villkoren för en beskriven bärgning.

Baltens Bärgningsservice AB

Baltens Bärgningsservice AB hjälper till vid olycksfall, bensinstopp, punktering och dylika stopp kräver oftast snabb utryckning till platsen. Företaget är ett av landets 380 bärgningsföretag. Flertalet av dessa ombesörjer även biltransporter. Bärgningarna föregås av planerade eller oplanerade stopp för bilägaren. Detta innebär att en utsatt bilförare måste söka vidare om företaget är upptagen med annan räddning.

Kontaktuppgifter: Baltens Bärgningsservice AB, Exportgatan 81, 422 46 Hisings Backa , 031-23 5151

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Stor Göteborg Räddningsservice AB bistå.

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Baltens Bärgningsservice AB bistå.

Baltens Bärgningsservice AB hjälper dig

Det är känt att priserna varierar kraftigt mellan olika bärgningsföretag vid en utryckning. Ett oplanerat stopp är ofta orsaken. Vid tillfälle då inte trafikförsäkringen täcker kostnaden utgör detta ett problem för den utsatta bilägaren. Det finns inte tid att djupare undersöka eller förhöra sig om priser. Men det finns vissa bärgningsföretag som visar dessa på sina hemsidor. Även om en räddningsförsäkring finns är detta en mycket viktig information till kunden.

En försäkring föreskriver transport till närmaste verkstad. Det finns tillfällen då en konkurrenskraftig bärgare kostar mindre än självrisken. Och då kan bilägaren själv avgöra destinationen inom betalningszonen. Det är viktigt att alltid höra med Baltens Bärgningsservice AB om villkoren för en beskriven bärgning

Nya Göteborgsbärgaren

Nya Göteborgsbärgaren hjälper till vid olycksfall, bensinstopp, punktering och dylika stopp kräver oftast snabb utryckning till platsen. Företaget är ett av landets 380 bärgningsföretag. Flertalet av dessa ombesörjer även biltransporter. Bärgningarna föregås av planerade eller oplanerade stopp för bilägaren. Detta innebär att en utsatt bilförare måste söka vidare om företaget är upptagen med annan räddning.

Kontaktuppgifter: Nya Göteborgsbärgaren, Lillhagsvägen 70, 422 43 Hisings Backa , 031-51 10 00

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Nya Göteborgsbärgaren bistå.

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Nya Göteborgsbärgaren bistå.

Nya Göteborgsbärgaren hjälper dig

Det är känt att priserna varierar kraftigt mellan olika bärgningsföretag vid en utryckning. Ett oplanerat stopp är ofta orsaken. Vid tillfälle då inte trafikförsäkringen täcker kostnaden utgör detta ett problem för den utsatta bilägaren. Det finns inte tid att djupare undersöka eller förhöra sig om priser. Men det finns vissa bärgningsföretag som visar dessa på sina hemsidor. Även om en räddningsförsäkring finns är detta en mycket viktig information till kunden.

En försäkring föreskriver transport till närmaste verkstad. Det finns tillfällen då en konkurrenskraftig bärgare kostar mindre än självrisken. Och då kan bilägaren själv avgöra destinationen inom betalningszonen. Det är viktigt att alltid höra med Nya Göteborgsbärgaren om villkoren för en beskriven bärgning

Bärgningstjänsten Sverige AB

Bärgningstjänsten Sverige AB hjälper till vid olycksfall, bensinstopp, punktering och dylika stopp kräver oftast snabb utryckning till platsen. Företaget är ett av landets 380 bärgningsföretag. Flertalet av dessa ombesörjer även biltransporter. Bärgningarna föregås av planerade eller oplanerade stopp för bilägaren. Detta innebär att en utsatt bilförare måste söka vidare om företaget är upptagen med annan räddning.

Kontaktuppgifter: Bärgningstjänsten Sverige AB, Ringögat, 31, 417 07 Göteborg, 031-15 10 10

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Bärgningstjänsten Sverige AB bistå.

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Bärgningstjänsten Sverige AB bistå.

Bärgningstjänsten Sverige AB hjälper dig

Det är känt att priserna varierar kraftigt mellan olika bärgningsföretag vid en utryckning. Ett oplanerat stopp är ofta orsaken. Vid tillfälle då inte trafikförsäkringen täcker kostnaden utgör detta ett problem för den utsatta bilägaren. Det finns inte tid att djupare undersöka eller förhöra sig om priser. Men det finns vissa bärgningsföretag som visar dessa på sina hemsidor. Även om en räddningsförsäkring finns är detta en mycket viktig information till kunden.

En försäkring föreskriver transport till närmaste verkstad. Det finns tillfällen då en konkurrenskraftig bärgare kostar mindre än självrisken. Och då kan bilägaren själv avgöra destinationen inom betalningszonen. Det är viktigt att alltid höra med Bärgningstjänsten Sverige AB om villkoren för en beskriven bärgning

Stor Göteborg Räddningsservice AB

Stor Göteborg Räddningsservice AB hjälper till vid olycksfall, bensinstopp, punktering och dylika stopp kräver oftast snabb utryckning till platsen. Företaget är ett av landets 380 bärgningsföretag. Flertalet av dessa ombesörjer även biltransporter. Bärgningarna föregås av planerade eller oplanerade stopp för bilägaren. Detta innebär att en utsatt bilförare måste söka vidare om företaget är upptagen med annan räddning.

Kontaktuppgifter: Storgöteborgs Räddningsservice AB,Almedalsvägen 13, 412 63 Göteborg , 031-40 26 82

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Stor Göteborg Räddningsservice AB bistå.

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Göteborg göres kan Stor Göteborg Räddningsservice AB bistå.

Stor Göteborg Räddningsservice AB hjälper dig

Det är känt att priserna varierar kraftigt mellan olika bärgningsföretag vid en utryckning. Ett oplanerat stopp är ofta orsaken. Vid tillfälle då inte trafikförsäkringen täcker kostnaden utgör detta ett problem för den utsatta bilägaren. Det finns inte tid att djupare undersöka eller förhöra sig om priser. Men det finns vissa bärgningsföretag som visar dessa på sina hemsidor. Även om en räddningsförsäkring finns är detta en mycket viktig information till kunden.

En försäkring föreskriver transport till närmaste verkstad. Det finns tillfällen då en konkurrenskraftig bärgare kostar mindre än självrisken. Och då kan bilägaren själv avgöra destinationen inom betalningszonen. Det är viktigt att alltid höra med Stor Göteborg Räddningsservice AB om villkoren för en beskriven bärgning.

Erland Eriksson Bärgningstjänst AB

Erland Eriksson Bärgningstjänst AB hjälper till vid olycksfall, bensinstopp, punktering och dylika stopp kräver oftast snabb utryckning till platsen. Företaget är ett av landets 380 bärgningsföretag. Flertalet av dessa ombesörjer även biltransporter. Bärgningarna föregås av planerade eller oplanerade stopp för bilägaren. Detta innebär att en utsatt bilförare måste söka vidare om företaget är upptagen med annan räddning.

Kontaktuppgifter: SS Bärgaren Erland Eriksson Bärgningstjänst AB, Varbergsväg.738, 439 74 Fjärås, 0300-54 10 00

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Fjärås göres kan Erland Eriksson Bärgningstjänst AB bistå.

Det har blivit allt vanligare att en bärgare även kan bistå när bilägaren tappat bilnyckeln. Vid de tillfällen bärgning måste utföras utan möjlighet att öppna och frigöra rattlåset kan Dolly användas. Vissa bärgare har en sådan utrustning konstant på sitt fordon. På grund av de många olika uppdragen är det viktigt att att bilägaren redogör för sökt hjälp vid beställningen. Då beställning om skrota bilen i Fjärås göres kan Erland Eriksson Bärgningstjänst AB bistå.

Erland Eriksson Bärgningstjänst AB hjälper dig

Det är känt att priserna varierar kraftigt mellan olika bärgningsföretag vid en utryckning. Ett oplanerat stopp är ofta orsaken. Vid tillfälle då inte trafikförsäkringen täcker kostnaden utgör detta ett problem för den utsatta bilägaren. Det finns inte tid att djupare undersöka eller förhöra sig om priser. Men det finns vissa bärgningsföretag som visar dessa på sina hemsidor. Även om en räddningsförsäkring finns är detta en mycket viktig information till kunden.

En försäkring föreskriver transport till närmaste verkstad. Det finns tillfällen då en konkurrenskraftig bärgare kostar mindre än självrisken. Och då kan bilägaren själv avgöra destinationen inom betalningszonen. Det är viktigt att alltid höra med SS Erland Eriksson Bärgningstjänst AB om villkoren för en beskriven bärgning.